Our partners

  • «Kamsko-Volzhskoe akcionernoe obshestvo rezinotekhniki» JSC
  • «Saranskrezinotechnika» JSC
  • «Zavod «Sybgidral» Ltd.
  • «Uralskiy Zavod Elastomernykh Uplotneniy» JSC
  • Semperflex Optimit
  • Sel

  • Dealer certificates