Our partners

 • «Kamsko-Volzhskoe akcionernoe obshestvo rezinotekhniki» JSC
 • «Saranskrezinotechnika» JSC
 • «Zavod «Sybgidral» Ltd.
 • «Uralskiy Zavod Elastomernykh Uplotneniy» JSC
 • Semperflex Optimit
 • Sel

 • Dealer certificates
  ← back

  Fluoroplastic, caprolon

  Caprolon (polyamide 6) d=130мм

  Caprolon (polyamide 6) d=20 мм

  Caprolon (polyamide 6) d=30 мм

  Caprolon (polyamide 6) d=40 мм

  Caprolon (polyamide 6) d=80мм

  ФУМ tape (Teflon) -10

  ФУМ tape(Teflon)  -15

  ФУМ tape(Teflon)  -20

  PTFE bd 100мм., (1000мм)

  PTFE d 105мм.

  PTFE d 10мм., (400мм)

  PTFE d 110мм

  PTFE d 120мм., (1000мм)

  PTFE d 120мм., (500мм)

  PTFE d 130мм., (1000мм)

  PTFE d 140мм., (1000мм)

  PTFE d 140мм., (100мм)

  PTFE d 150мм., (1000мм)

  PTFE d 160мм., (1000мм)

  PTFE d 180мм.

  PTFE d 200мм.

  PTFE d 20мм., (1000мм)

  PTFE d 20мм., (500мм)

  PTFE d 25мм.

  PTFE d 30мм., (1000мм)

  PTFE d 40мм., (1000мм)

  PTFE d 50мм., (1000мм)

  PTFE d 60мм., (1000мм)

  PTFE d 70мм., (1000мм)

  PTFE d 75мм., (1000мм)

  PTFE d 80мм., (1000мм)

  PTFE d 90мм., (1000мм)

  PTFE sheet 0,8мм., (1000х1000)

  PTFE sheet 1,5мм., (1000х1000)

  PTFE sheet 10мм., (1000х1000)

  PTFE sheet 10мм., (500х500)

  PTFE sheet 15мм., (1000х1000)

  PTFE sheet 1мм., (1000х1000)

  PTFE sheet 20мм., (1000х1000)

  PTFE sheet 25мм., (1000х1000)

  PTFE sheet 2мм., (1000х1000)

  PTFE sheet 3мм.

  PTFE sheet 4мм., (1000х1000)

  PTFE sheet 5мм., (1000х1000)

  PTFE sheet 6мм., (1000х1000)